شرکت های نفت و گاز

NO.کارفرماشرح سال انجام
1شرکت پلیمر آریاساسولفیلتر و کوالسر2013-2016
2پتروشیمی مارونفیلتر و کوالسر2014-2015
3پتروشیمی مرجانتجهیزات آزمایشگاهی2016
4پتروشیمی مرجانفیلتر اکسیژن2016
5پتروشیمی پارسفیلتر پال2015
6پتروشیمی کالافیلتر پال2012-2015
7پتروشیمی کاویانفیلتر پال و کوالسر پال2016
8پتروشیمی رازیASCO Filter2014
9پتروشیمی برزویهفیلتر و ابزار York2014-2015

 

10پتروشیمی پلینارفیلتر پورال2013
11پتروشیمی شیرازفیلتر هیدرولیکی پال2014-2017
12پتروشیمی شیرازکارتریج فیلتر پال2014-2017
13پتروشیمی کردستانفیلتر پال 2016
14پتروشیمی کارونفیلتر سرامیکی پال2016
15گروه صنعتی پترو کاوهپمپ سرد2015
16TTPO 2015
17عمران ساحلفیلتر self-cleaning2017
18پتروشیمی کارونفیلتر پال2013-2016
19پتروشیمی امیرکبیر 2017

 

 20نارگانASCO Filter , ابزارآلات , روان کننده ,  پمپ2013-2015
 21اکسین فرایند پارسفیلتر پال , میکسر , فیلتر2013-2015
 22پتروشیمی پارس فنولپکیج پمپ SPP2017-2018
 23پتروشیمی میاندوآبLevel Transmitter2018
 24پتروشیمی لردگانتچهیزات آزمایشگاهی2017-2018
 25پتروشیمی پارس فنولپکیج فیلتراسیون ASCO2019
 26پتروشیمی سیرافپکیج فیلتراسیون ASCO2019
 27پتروشیمی جمفیلتر گاز طبیعی 2019
28 پتروشیمی پردیسفیلتر Self-Cleaning2019
29 پتروشیمی کرمانشاهپمپ2020

 


30پتروشیمی شیرازفیلتر2020
31پتروشیمی کارونفیلتر2020
32پتروشیمی لردگانتجهیزات2019-2020 
33پتروشیمی لردگانمواد شیمیایی2019-2020
34پتروشیمی مرجانسکوبندی2019-2020
35پتروشیمی جمابزارالات2018-2021
36انرژی پاک مانافیلتر2021
37پتروشیمی کنگانسیستم هوادهی نیتروژن2021
38دانا تیواراسیستم فیلتراسیون2022

دارویی

39شرکت دارویی اکسیرفیلتر پال2013
40شرکت بازرگانی گاز ایرانیفیلتر پال2014
41شرکت دارویی شهید غازیفیلتر پال2014-2017
42شرکت دارویی دارو پخشفیلتر پال2014-2017
43شرکت دارویی و تومور شناسی  سبحانفیلتر پال2016-2017
44شرکت دارویی سبحانفیلتر پال2016-2017
45شرکت دارویی تولیداروفیلتر پال2014
46شرکت دارویی البرز داروفیلتر پال2013
47شرکت دارویی مینوورقه ی پال فیلتر , Millipore Filter2015-2017
48شرکت دارویی سیناگنفیلتر پال و رزین ,  تجهیزات آزمیشگاهی2015-2017
49شرکت دارویی داناکارتریج فیلتر پال2015-2017
50شرکت دارویی آرکوکارتریج فیلتر پال2015-2017
51شرکت دارویی آریاتیناژنکارتریج فیلتر پال2015-2017
52شرکت دارویی واکسن رازیکارتریج فیلتر پال2015-2017
53شرکت دارویی بایرپال فناورکارتریج فیلتر پال2015-2017
54شرکت دارویی IPPCکارتریج فیلتر پال2015-2017
55شرکت دارویی وارین فارمدکارتریج فیلتر پال2015-2017
56شرکت دارویی پویش داروکارتریج فیلتر پال2015-2017
57شرکت دارویی آریاتیناژنفیلتر پال2016
58شرکت دارویی عرفان داروفیلتر پال2016
59شرکت زیست داروفیلتر پال2016-2017
60مدواکNovasep2017
61IBRFفیلتر پال2017
62سرم شیرازفیلتر پال2017
63اکسیر نانو سیناMillipore Filter2017
64نشاط داروفیلتر پال2017
65بهنود فارمدممبران2023

صنایع آب معدنی

66آب معدنی تک چشمهفیلتر پال2016
67آب معدنی رامابفیلتر پال2016-2017
68آب معدنی سفره سپیدانفیلتر پال2016
69آب معدنی Nestlehفیلتر پال2016-2017
70آب معدنی سیسانفیلتر پال2016
71آب معدنی سوانافیلتر پال2016
72سپیدان کوشار پارسفیلتر پال2016
73خوش آبنوشفیلتر پال2016
74آب معدنی آذرنوشفیلتر پال2017
75آب معدنی عالیسASCO Filter2017
76گل قطرهفبلتر , Housing2017
77مینرالPall & ASCO filter2022