شرح پروژه کارفرما مشاور شرکت همکار محل پروژه
سیستم فیلتراسیون گاز اکسیژن پتروشیمی مرجان مهندسین مشاور ناموران ASCO FILTRI عسلویه
سیستم فیلتراسیون گاز اتیلن پتروشیمی کردستان مهندسین مشاور ساحل PALL سنندج
فیلترهای Self-Cleaning پتروشیمی دماوند ASCO FILTRI عسلویه
تامین تجهیزات و سکوبندی آزمایشگاه پتروشیمی مرجان مهندسین مشاور ناموران SCT عسلویه
تامین فیلتر المنت و کوالسر پتروشیمی آریاساسول PALL عسلویه
ساخت تیکنر و هاضم لجن شرکت آبسان پالایش تهران
تامین اکتیو کربن شرکت کاریزآب JACOBI تهران