September 22, 2018

Self Cleaning

با توجه به اینکه تکنولوژی ساخت فیلترهای شستشوی معکوس در ایران وجود ندارد و شرکت مهندسی فالیز کنش فرایند برای اولین بار اقدام به وارد کردن […]