... پروژه های در حال انجام

محل پروژهشرکت همکارکارفرماشرح پروژه
چابهاربدر شرقفیلتر اکسیژن
ماهشهرپتروشیمی سراج گستران رجالپکیج فیلتراسیون