شرح پروژه کارفرما مشاور شرکت همکار محل پروژه
تامین پکیج خلا Vacuum Package پتروشیمی صدف مهندسی نارگان Busch عسلویه
تامین Level Gauge پتروشیمی سیراف مهندسین مشاور ناموران NBK سیراف
تامین Pressure, Temp. Gauge پتروشیمی سیراف مهندسین مشاور ناموران Baumer سیراف
تامین Level Transmitter پتروشیمی سیراف مهندسین مشاور ناموران SPRIANO سیراف
تامین Level Gauge پتروشیمی میاندوآب Baumer میاندوآب
تامین کل پکیج فیلتراسیون پتروشیمی سیراف مهندسین مشاور ناموران ASCO FILTRI سیراف
تامین کل پکیج فیلتراسیون پتروشیمی پارس فنل PIDEC ASCO FILTRI عسلویه
تامین و تجهیز آزمایشگاه پتروشیمی لردگان CCM SCT لردگان